Opdrachtgevers

Ik werk(te) voor onder andere de volgende opdrachtgevers:

 • Aperta grafische vormgeving, www.aperta.nl
 • Bouw, www.appelbouw.nl Appel
 • Ark Media, www.arkmedia.nl
 • Beutech Kunststoffen, www.beutech.nl
 • Circle Consultancy, www.circleconsultancy.nl
 • Dutch FilmWorks, www.dfw.nl
 • IDD Concept Communicatie Creatie, www.idd.nu
 • Eva, www.eo.nl/eva
 • Evangelische Omroep, www.eo.nl
 • Feijer Schoenspecialist, www.feijer.nl
 • Friesch Dagblad, www.frieschdagblad.nl
 • Leadership Inspiritmedia, www.inspiritmedia.nl
 • NEEMA, www.neema.nl
 • NetPoint Opleidingen, www.npgroep.nl
 • NSvG patiĆ«ntenmagazine de 2e stem, www.nsvg.nfk.nl
 • Passie Bedrijven, www.passiebedrijven.nl
 • PCOB, www.pcob.nl
 • PKN (Magazines Woord & Wereld en Petrus)

 • Red een Kind, www.redeenkind.nl
 • Sestra Media en Sestra Vrouw, www.sestra.nl

 • Uitgeverij Forte, www.forteuitgevers.nl
 • Uitgeverij Royal Jongbloed, www.uitgeversgroepjongbloed.nl
 • Uitgeverij Medema, www.medema.nl
 • Uitgeverij Boekencentrum, www.boekencentrum.nl

Via Sestra Media:

 • AgapĆØ, www.agape.nl
 • Compassion, www.compassion.nl
 • KOOS, www.kinderopvangkoos.nl
 • KerkinActie, www.kerkinactie.nl
 • Mercurius Identiteitsmarketing, www.identiteitsmarketing.nl
 • Onderwijstalenten, www.onderwijstalenten.nl
 • Stichting Present, www.stichtingpresent.nl
 • Studio Beeldspraak, www.bldsprk.nl
 • TEAR, www.tear.nl
 • Yachad, www.yachad.nl